Regulamin

REGULAMIN

1. Sklep internetowy działająca pod adresem https://globusy.net, jest prowadzona przez  firmę ArtGlob.pl Spółka z o.o. ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019252, NIP: 8970012195, kapitał zakładowy 80.000 złotych zwaną dalej "SPRZEDAWCA".

2. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Zamawiający w sklepie internetowym https://globusy.net zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji sklepie https://globusy.net lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 4.  KLIENT będący osoba fizyczną lub osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG korzystający ze sklepu www.arttravel.pl i dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą zwany dalej jest "KONSUMENTEM".

 

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę https://globusy.net, na której można składać zamówienia. Informacje o towarach zwanych dalej PRODUKTAMI SPRZEDAWCA zamieszcza na stronie https://globusy.net

2. PRODUKTY dostępne w https://globusy.net są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie https://globusy.net/dostawa-i-platnosci

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: https://globusy.net/dostawa-i-platnosci. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW może również nastąpić wskazanego sklepu SPRZEDAWCY

6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór we wskazanym sklepie SPRZEDAWCY lub w innych punktach odbioru wskazanych na stronie https://globusy.net/dostawa-i-platnosci.html   KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji w terminie do 14 dni. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: https://globusy.net/dostawa-i-platnosci . Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie globusy.net

8. Do każdego zamówienia jest wystawiana dokument sprzedaży jakim jest paragon lub faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

9. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie https://globusy.net sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

 

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

1. KLIENT może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto KLIENTA w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.

 

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie https://globusy.net/dostawa-i-platnosci

 

§ 4. Termin realizacji zamówień

1. Dostawy zamówionych produktów są realizowane jedynie na terytorium Polski oraz państw Unii Europejskiej wyszczególnionych w cenniku dostaw..

2. Przy PRODUKTACH oferowanych w sklepie podany jest maksymalny czas w dniach roboczych konieczny do skompletowania i wysyłki zamówienia.

3. W przypadku zamówienia PRODUKTÓW o różnym czasie wysyłki zamówienie jest realizowane dopiero po skompletowaniu całego zamówienia. W związku z czym maksymalny czas wysyłki zamówienia jest równy najdłuższemu czasowi wysyłki dla pojedynczego produktu wchodzącego w skład zamówienia.

4. W przypadku niektórych PRODUKTÓW ze względu na ich specyfikę SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy. Informację o dostępnych dostawy dla danego PRODUKTU znajduje się na stronie z PRODUKTEM.

5. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy

6. Koszty jak i rodzaje dostawy znajdują się na stronie Informacje https://globusy.net/dostawa-i-platnosci.html

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący KONSUMENTEM który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KONSUMENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.  [Wzór jest poniżej treści regulaminu, skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe].

4. W przypadku, gdy KONSUMENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail:sklep@globusy.net Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: globusy.net ul. Rąbieńska 18,94-227 Łódź z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.  SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KONSUMENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KONSUMENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT. W przypadku, gdy KONSUMENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru w dowolnym sklepie SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Spis sklepów SPRZEDAWCY jest dostępny tutaj https://globusy.net/dostawa-i-platnosci.html 

13. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. (iii) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT będący KONSUMENTEM ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KONSUMENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KONSUMENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KONSUMENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KONSUMENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KONSUMENTA: 
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KONSUMENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KONSUMENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KONSUMENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to SPRZEDAWCA musi udowodnić, że wada powstała z winy KONSUMENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KONSUMENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KONSUMENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@globusy.net

11. Jeżeli żądanie złożone przez KONSUMENTA przy reklamacji dotyczy: 
a) naprawy towaru, 
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Globusy.net ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź Z DOPISKIEM "REKLAMACJA Globusy.net" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w sklepie SPRZEDAWCY, w której dokonano odbioru PRODUKTU.

13. Koszty poniesione przez KONSUMENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

 

§ 7. Komentarze i recenzje

1. Na stronie sklepu https://globusy.net  istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji do PRODUKTÓW.

2.Komentarze, recenzje i słowa kluczowe mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie https://globusy.net

3. W treści komentarzy, recenzji i słów kluczowych nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

4. Za każdą umieszczoną recenzję, zaakceptowaną przez SPRZEDAWCĘ, KLIENT może otrzymać kod rabatowy na warunkach określonych w odrębnych regulaminach lub w e-mailu do KLIENTA przesłanym na adres podany przez KLIENTA podczas rejestracji.

 

§ 8. Dane osobowe

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień przysługujących Klientom są określone w Polityce Prywatności.

2. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie https://globusy.net, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej globusy.net może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY. KLIENT ma prawo m.in. do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa.

 

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem https://globusy.net

1. Strona internetowa https://globusy.net (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez firmę ArtGlob.pl Spółka z o.o. , ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019252, NIP: 8970012195, kapitał zakładowy 80.000 złotych i zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny https://globusy.net przez KLIENTA, umożliwiających: 
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, 
b) utrzymania sesji KLIENTA, 
c) dostosowania witryny globusy.netdo potrzeb KLIENTÓW, 
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej, 
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny https://globusy.net.

10. Witryna https://globusy.net może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Sklep internetowy globusy.net używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi KLIENTÓW. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj https://globusy.net/informacje-o-cookies

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres:sklep@globusy.net lubb za pomocą formularza kontaktowego: lub listownie na adres globusy.net, ul. Rąbieńska 18,94-227 Łódź.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres sklep@globusy.net. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

§ 11. Zmiany regulaminu

1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu https://globusy.net zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez KLIENTÓW przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Wzór odstąpienia od umowy

Regulamin obowiązuje od 2022-11-01

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl