Polityka prywatności

INFOMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa kwestie związane z danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi w związku z korzystaniem ze strony Sklepu internetowego Globusy.net
Polityka bezpieczeństwa określa:

 • Sposób pozyskania danych;
 • Sposób przetwarzania danych;
 • Sposób przechowywania danych;
 • Informacje dot. przekazywania danych;
 • Sposobu realizacji prawa użytkownika do ochrony danych;
 • Sposobu przestrzegania zasad ochrony danych.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Sklep internetowy działający pod adresem https://www.Globusy.net, prowadzony przez firmę ArtGlob.pl Spółka z o.o.  ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019252, NIP: 8970012195, kapitał zakładowy 80.000 złotych. 
Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą maila: bok@Globusy.net

SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe jakie przetwarza Sklep internetowy Globusy.net otrzymał od Klienta:

 • Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym ;
 • Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym ;
 • Podczas zamawiania subskrypcji newslettera;
 • Podczas kontaktu ze Sklepem Internetowym , przy czym kontakt ten mógł nastąpić:
  • Telefonicznie
  • Mailowo 
  • Poprzez formularz kontaktowy
  • Przesłaną korespondencje drogą pocztową


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta w sklepie Globusy.net , na przykład:

 • imię i nazwisko, 
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres dostawy, dane do faktury)
 • numer zamówienia
 • szczegóły dot. płatności i dostawy
 • informacje na temat dostępu do sklepu Globusy.net
 • Informacje na temat zakupu produktów;
 • Informacje na temat korzystania sklepu Globusy.net
 • Informacje na temat zamieszczanych recenzji i opinii
 • Komunikacja z Klientem lub skierowana do nas przez Klienta za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail oraz przez telefon lub mediów społecznościowych;

CEL PRZETWARZANYCH DANYCH

Powierzone dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony sklepie Globusy.net , w tym dokonywania płatności;
 • Realizacji zawartej umowy;
 • Obsługi reklamacji;
 • Obsługi odstąpienia od umowy;
 • Zarządzania Kontem Klienta;
 • Obsługi zgłoszeń kierowanych do Biura Obsługi Klienta;
 • Kontaktowania się z Klientem w celu realizacji zawartej Umowy lub w celu pomocy w złożeniu zamówienia, doradztwa przy wybieraniu produktów;

Dane klientów przetwarzane są również w celu:

 • Przygotowywania zeznań podatkowych i rachunkowych oraz innych nałożonych przez obowiązujące prawo;
 • Przygotowania oferty handlowej;
 • Przygotowania oferty marketingowej;
 • Przygotowania oferty programu lojalnościowego; 

Dane Klientów przetwarzane na podstawie oddzielnych zgód:

 • Dane otrzymane w wyniku organizowanych konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • Danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony sklepie Globusy.net ;

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być powierzone:

 • Organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym;
 • Dostawcom usług oferujących obsługę płatności online (przedpłata);
 • Dostawcom usług kurierskich
 • dostawcom usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności, takim jak:
  • dostawcy usług w chmurze;
  • dostawcy usług e-mail marketingu;
  • dostawcy rozwiązań pozwalających na dostosowanie oferty przedstawionej na stronie Sklepu Internetowego;
 • doradcom prawnym i innym profesjonalnym doradcom, sądom i organom ścigania aby egzekwować nasze prawa związane z zawartą Umową;
 • mediom społecznościowym.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez :

 • czas realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy;
 • czas wykonywania obowiązków wynikających z prawa;

Dane osobowe są przechowywane przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej.
Dane osobowe w przypadku konkursów, programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, w których udział jest dobrowolny, będą przetwarzane, przez okres trwania i wręczenia nagród, rozpatrywania ew. reklamacji. Dane będą archiwizowane przez okres, w którym Sklep Internetowy jest zobowiązany do przechowania danych w celu spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są chronione przez Sklep interentowy Globusy.net poprzez przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Dane osobowe, są chronione przy pomocy technologii SSL czyli: Secure Socket Layer.

PROFILIOWANIE

Sklep internetowy Globusy.net korzysta z profilowania Klientów, tj. z automatycznej formy przetwarzania danych osobowych, które polegają na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych Klientów, tj. np. do analizy ich osobistych preferencji, zainteresowania, wiarygodności, zachowania, lokalizacji i przemieszczania się.

PLIKI COOKI

Sklep internetowy Globusy.net korzysta z plików cooki. Pliki cooki to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta. Klient ma możliwość odrzucenia, akceptacji plików cooki. Może je również wyczyścić (wykasować) z dysku komputera za pomocą opcji dostępnych w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

Pliki typu Cookies w sklepie Globusy.net umożliwiają:

 • zapamiętanie danych logowania Klienta (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka itp.,
 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostosowanie zawartości sklepu do zainteresowań Klienta,
 • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu wylogowania z sklepie lub zamknięcia przeglądarki, oraz Cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których Klient korzysta przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez niego.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików Cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepie.
W sklepie Globusy.net wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów w celu personalizacji działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

PRAWA KLIENTÓW:

Każdy klient korzystający ze Skpepu internetowego Globusy.net ma:

 • Prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzanych danych, zarówno posiadanych oraz sposobu ich przetwarzania;
 • Prawo do żądania dostępu do swoich informacji osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”)
 • Sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych; 
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego profilowania.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, przeniesieniu danych.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH, MODYFIKACJA PRAW DOT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ITP.

Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wycofania lub sposobu przetwarzania danych osobowych należy:
a. W przypadku zgody na otrzymywanie wiadomości określanych jako newsletter:
    a. Skorzystać z linka który znajduje się w każdej wiadomości newsletter;
    b. Lub: wysłać maila na adres: bok@Globusy.net z informacją o wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera. Wiadomość musi być wysłana z adresu e-mail, na który są przesyłane newslettery.
b. Przesłać żądanie na adres: bok@Globusy.net lub na adres: ArtGlob.pl Spółka z o.o. , ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

Wiadomość musi zawierać:
a. dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta
b. jasno określone żądanie Klienta.

W przypadku trudności w jednoznacznej identyfikacji Klienta, Sklep internetowy Globusy.net skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta.

Sklep Internetowy, bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem. W przypadku otrzymania żądania o skomplikowanym charakterze lub z powodu liczby żądań, Sklep internetowy Globusy.net poinformuje osobę, o przedłużeniu terminu realizacji żądania. Termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. W przypadku braku podjęcia działań związanych z realizacją żądania Klienta, Sklep interentowy Globusy.net poinformuje, Klienta, którego działania dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Sklep interentowy Globusy.net nie pobiera opłat od Klientów za dostęp do informacji osobowych, które ich dotyczą oraz za realizację ich żądań, chyba że:
a) Wniosek o dostęp jest nieuzasadniony
b) Zakres wniosku jest nadmierny.
W takiej sytuacji Sklep interentowy Globusy.net ma prawo do:
a) Pobrania opłaty, uwzględniającej koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji, podjęcia żądanych działań;
b) Odmówić podjęcia działania w związku z żądaniem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01 listopada 2022 roku.
Polityka prywatności sklepie Globusy.net może ulegać zmianom. O zmianach Polityki Prywatności Sklep interentowy Globusy.net będzie informował w formie zawiadomienia opublikowanego na stronie sklepie Globusy.net.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl